Prawo administracyjne

Kancelaria zajmuje się reprezentacją klientów przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w szczególności świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • sporządzania odwołania od decyzji administracyjnej, zażalenia na postanowienia wydawane w toku postępowania, wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego,
  • sporządzania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a w uzasadnionych przypadkach skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • sporządzania wniosku o wznowienie postępowania,
  • sporządzania skargi o stwierdzenie nieważności decyzji.