Usługi

Prawo karne

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w kwestiach takich jak:

 • obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia,
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych w postępowaniu sądowym, 
 • sporządzanie zawiadomień o przestępstwie, prywatnych aktów oskarżenia,
 • opracowywanie pism procesowych, środków odwoławczych, w tym apelacji, zażaleń, kasacji,
 • reprezentowanie w postępowaniu karnym wykonawczym, m.in. w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria zapewnia fachową pomoc w delikatnej materii spraw rodzinnych na każdym etapie postępowania sądowego, sporządza projekty pism procesowych oraz pomaga w negocjacjach na etapie pozasądowym. Kancelaria zajmuje się w szczególności kwestiami:

 • rozwodu i separacji,
 • alimentów na dziecko lub małżonka,
 • wykonywania władzy rodzicielskiej i ustalania kontaktów z dzieckiem,
 • podziału majątku wspólnego,
 • ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa, macierzyństwa,
 • przysposobienia,
 • ustalenia miejsca pobytu dziecka,
 • dochodzenia od małżonka środków na zaspokajanie potrzeb rodziny.

Prawo cywilne

Obsługa prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie spraw cywilnych obejmuje sporządzanie pism procesowych takich jak pozwy, wnioski czy środki odwoławcze oraz reprezentację klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych toczących się zarówno w trybie procesowym, jak i nieprocesowym, w szczególności w sprawach o:

 • zapłatę,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego,
 • ochronę prawa własności i ochronę posiadania,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności.

Ponadto, stosownie do potrzeb, Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie analizy i redagowania umów zobowiązaniowych, porozumień, ugód, regulaminów.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • spraw o przywrócenie do pracy,
 • spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • spraw o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • opiniowania i redagowania umów o pracę, wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • reprezentacji przed organami rentowymi i sądami w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Prawo administracyjne

Kancelaria zajmuje się reprezentacją klientów przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w szczególności świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • sporządzania odwołania od decyzji administracyjnej, zażalenia na postanowienia wydawane w toku postępowania, wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego,
 • sporządzania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a w uzasadnionych przypadkach skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzania wniosku o wznowienie postępowania,
 • sporządzania skargi o stwierdzenie nieważności decyzji.

Prawo gospodarcze

Kancelaria zapewnia obsługę z zakresu prawa gospodarczego, która obejmuje m.in.:

 • rejestrację działalności gospodarczej, w tym tworzenie i rejestrację spółek prawa handlowego,
 • windykację należności,
 • przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej, w tym umów, uchwał, protokołów,
 • reprezentację w trakcie negocjacji umów, spotkań ugodowych,
 • reprezentację przed wszystkimi sądami i instytucjami we wszystkich rodzajach spraw.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria oferuje reprezentację w postępowaniu upadłościowym, skupiając się na:

 • doradztwie dotyczącym badania podstaw ogłoszenia upadłości,
 • przygotowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, a następnie wsparciu w toku postępowania o ogłoszenie upadłości w postępowaniu upadłościowym.

Windykacja należności

W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego Kancelaria:

 • sporządza pisma dla wierzyciela, w tym: wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę, wniosek o wszczęcie egzekucji, reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności, 
 • udziela porad prawnych, 
 • sporządza pisma dla dłużnika, w tym: odpowiedź na pozew, wniosek o przywrócenie terminu, sprzeciw, zarzuty, pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, 
 • reprezentuje klienta podczas negocjacji, 
 • podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika, 
 • monituje postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikami.

Zapytaj o poradę lub uzgodnij opiekę prawną.