Wynagrodzenia

Wynagrodzenie adwokata z tytułu świadczenia usług prawnych ustalane jest każdorazowo ze zleceniodawcą, a jego wysokość zależy od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu czasu pracy adwokata.

Kancelaria przyjmuje następujące sposoby rozliczeń:

  • Wynagrodzenie godzinowe – obliczane jest jako iloczyn stawki godzinowej, której wysokość ustalana jest ze zleceniodawcą oraz liczbę godzin pracy adwokata przy świadczeniu danej usługi prawnej. Kancelaria sporządza wykaz czasu pracy, który załączany jest do faktury. Ten system rozliczeń stosowany jest głównie w przypadkach, gdy nie można z góry przewidzieć nakładu pracy i czasu niezbędnego dla wykonania usługi. 
  • Wynagrodzenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia określana jest z góry, po przeanalizowaniu sprawy i oszacowaniu wymaganego nakładu pracy adwokata. Pozostaje ona niezmienna przez czas świadczenia usług prawnych (np. wynagrodzenie za prowadzenie sprawy przed sądem danej instancji). 
  • Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną (ryczałt miesięczny) – wynagrodzenie ustalone jest w umowie o świadczenie usług obsługi prawnej zawieranej ze zleceniodawcą. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od specyfiki działalności zleceniodawcy oraz jego potrzeb, ilości, rodzaju i charakteru występujących zagadnień prawnych. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje określoną liczbę godzin pracy Kancelarii w danym miesiącu, po przekroczeniu których, każda kolejna godzina świadczenia usług prawnych w danym miesiącu, płatna jest dodatkowo według stawki godzinowej ustalonej ze zleceniodawcą. 
  • Wynagrodzenie za sukces – ten rodzaj wynagrodzenia stosowany jest przy prowadzeniu sprawy o znacznym stopniu skomplikowania, głównie w postępowaniach sądowych o charakterze spornym lub precedensowym, w szczególności w sprawach odszkodowawczych oraz łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym. Kwota wynagrodzenia za sukces określana jest procentowo i uzależniona jest od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz zleceniodawcy kwoty). 
  • Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe – ustalane jest każdorazowo w oparciu o nakład pracy adwokata oraz stawki minimalne, rozliczane w oparciu o obowiązujące stawki wynagrodzeń dla adwokatów – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług prawnych płatne jest z góry, a do jego wysokości doliczany jest obowiązkowy podatek VAT. W szczególnych przypadkach możliwe jest rozłożenie należności na raty.

 Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług prawnych nie zawiera opłat skarbowych, sądowych, kancelaryjnych i innych kosztów dodatkowych (takich jak: kosztów ekspertyz, kosztów wydania odpisów i zaświadczeń urzędowych, kosztów tłumaczenia dokumentów z języków obcych itp).